Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Zarząd Stowrzyszenia uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków UTW w Obornikach, które odbędzie się 17 marca 2020 roku /wtorek/ o godz. 16:30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach ul.Kopernika 10.

Przypominamy, że udział w zebraniu jest wypełnieniem postanowień &17 Statutu UTW, który zobowiązuje wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań i celów UTW.

Program zebrania

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia zebrania (lista obecności).

4. Wybór protokolanta zebrania.

5. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Zebrania UTW.

6. Sprawozdanie merytoryczne UTW za okres kadencji.

7. Sprawozdanie finansowe UTW za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na cele statutowe.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i podjęcie uchwały.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu UTW.

10. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej UTW.

11. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu.

12. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

14. Wybór nowych władz.

15. Omówienie założeń budżetu na rok 2020/21.

16. Omówienie programu działania w roku 2020/21

17. Dyskusja nad sprawozdaniami.

18. Podjęcie uchwał:

      1. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego 2017-2020

      2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2019

      3. zatwierdzenie budżetu na rok 2020

      4. zatwierdzenie programu działania na rok 2020/21

19. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2020/21

20. Ogłoszenie wyników wyborów.

21. Ukonstytuowanie się nowych władz.

22. Wolne wnioski i głosy.

23. Zamknięcie zebrania

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo