Najbliższe wydarzenia UTW:
  

S T A T U T
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
W OBORNIKACH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach, zwany dalej UTW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym posiadającym osobowość prawną.
2.    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach,
2)    ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3)    niniejszego statutu.
 

§ 2

1.    Terenem działania UTW jest obszar Polski.
2.    Siedziba UTW mieści się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach
ul. Kopernika 10, 64-600 Oborniki.
 

§ 3

1.    Czas trwania UTW nie jest ograniczony.
 

§ 4

1.    UTW prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej członków.
2.    Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
 

§ 5

UTW używa odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
UTW ma prawo wydawania zaświadczeń, indeksów i legitymacji członkowskich.
 

§ 6

UTW powołuje Radę Programową, której zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7

UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.
 

§ 8

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
1.    ochrony i promocji zdrowia,
2.    ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
3.    upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
4.    działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5.    nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6.    turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku,
7.    kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
8.    upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
9.    rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, oraz działań na rzecz integracji europejskiej,
10.    promocji i organizacji wolontariatu,
11.    działalności charytatywnej,
12.    aktywizacji społecznej osób chętnych do uczestnictwa w pracach Uniwersytetu.


§ 9


Celem UTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także turystyki, kultury fizycznej i sportu polegającej na:
1.    prowadzeniu form działalności edukacji, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych,
2.    włączaniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
3.    wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych oraz niepełnosprawnych,
4.    udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
5.    aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
6.    upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
7.    innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych,
8.    wspieraniu idei wolontariatu,
9.    szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami
i narodami.

§ 10

Cele o których mowa w § 8, UTW realizuje przez:
1.    sekcje zainteresowań, zespoły przedmiotowe powoływane i działające zgodnie z celami oraz potrzebami UTW,
2.    organizowania wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych i innych form kształcenia ustawicznego,
3.    spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku powiatu obornickiego, regionie, Polsce i na świecie,
4.    organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
5.    prowadzenie lektoratów języków obcych,
6.    aktywną działalność turystyczno – krajoznawczą i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu wśród osób starszych i niepełnosprawnych,
7.    działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów zgodnie z potrzebami członków UTW,
8.    organizację czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury regionalnej,
9.    wspieranie członków UTW w działalności samopomocy koleżeńskiej (poza materialną),
10.    współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami UTW,
11.    inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne UTW,
12.    prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i prowadzenie akcji informacyjno- programowej na rzecz członków UTW,
13.    współdziałanie i współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
14.    rozbudowa własnego wolontariatu i objęcie jego działaniem te osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
15.    współudział w inicjowaniu i koordynacji działań zmierzających do pozyskiwania funduszy pomocowych w tym fundusze UE,
16.    inicjowanie i uczestnictwo w działaniach na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
17.    inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów UTW.

§ 11

UTW może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych odrębnych przepisach.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 12

Członkowie dzielą się na :
-  Zwyczajnych,
-  Wspierających,
-  Honorowych.
 

§ 13

1.    Członkiem Zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów UTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW oraz będzie opłacał składkę roczną.
2.    Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14

1.    Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklaracje osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązuje się do systematycznego opłacania składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź zobowiąże się do bezpłatnych świadczeń rzeczowych (np.: użyczenie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub pomocy technicznej) i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTW.
2.    Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3.    Członkowie wspierający (nie będący osobami fizycznymi) reprezentowani są w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
 

§ 15

1.    Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów UTW.
2.    Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 

§ 16

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający (jeśli nie są osobami  prawnymi) mają prawo :
­    czynnego i biernego wyboru do władz UTW,
­    korzystanie z pomocy i urządzeń UTW zgodnie z regulaminem,
­    zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW.
 

§ 17

Członkowie są zobowiązani:
a)    aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW,
b)    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UTW,
c)    regularnie opłacać składkę członkowską.
 

§ 18

1.    Członkostwo zwyczajne ustaje przez :
a)    dobrowolne wystąpienia z UTW zgłoszone na piśmie,
b)    skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres jednego semestru,
c)    wykluczenie przez prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego,
d)    w skutek śmierci,
e)    skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającego jako karę dodatkową – utratę praw publicznych.
2.    Członkostwo wspierające ustaje przez :
a)    dobrowolne wystąpienie z UTW,
b)    zaprzestanie działalności wspierającej,
c)    utratę osobowości prawnej.
 

Rozdział IV
Władze UTW

§ 19

1.    Władzami UTW są :
a)    Walne Zebranie Członków,
b)    Zarząd.
c)    Komisja rewizyjna.
2.    Kadencja władz UTW trwa 3 lata do czasu wyboru nowych władz.
3.    Członkowie organów władzy UTW nie mogą być członkami innych organów i Sądu koleżeńskiego UTW, oraz nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4.    Członkowie władz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 

§ 20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą UTW.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
a)    uchwalenie kierunków działania UTW,
b)    uchwalenie planów roboczych i budżetu,
c)    uchwalenie zmian statutowych,
d)    wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e)    podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński,
f)    uchwalanie regulaminów wewnętrznych UTW,
g)    zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
h)    ustalenie wysokości rocznych składek dla członków zwyczajnych,
i)    podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania UTW,
j)    podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
 

§ 22

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej 1 raz w roku.
O terminie Walnego Zebrania Członków, wraz z proponowanym porządkiem obrad,
Zarząd zawiadamia członków minimum na 14 dni przed terminem zebrania.
 

§ 23

1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
a)    z inicjatywy własnej na podstawie uchwały,
b)    w oparciu o uchwałę Komisji Rewizyjnej,
c)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2.    Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 

§ 24

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a)    z głosem decydującym – wszyscy członkowie UTW, (z wyjątkiem osób prawnych)
b)    z głosem doradczym, członek wspierający – osoba prawna i zaproszone osoby.
 

§ 25

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2  liczby członków plus 1.
Walne Zebranie Członków w drugim terminie może odbyć się bez względu na ilość obecnych.
Do uchwalenia zmian w statucie oraz rozwiązania UTW wymagana jest zgoda 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków, przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 

Rozdział V
Zarząd

§ 26

1.    Zarząd składa się maksymalnie z 10 osób.
2.    W skład Zarządu z urzędu wchodzi Przewodniczący Rady Programowej.
3.    W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 27

Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności:
a)    realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b)    ustalanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
c)    powołanie Przewodniczącego Rady Programowej,
d)    zatwierdzenie Członków Rady programowej na wniosek Przewodniczącego Rady,
e)    podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezesa Zarządu,
f)    podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych UTW, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,
g)    zwołanie Walnego Zebrania Członków,
h)    decydowanie w sprawach powołania i rozwiązania sekcji zainteresowań oraz nadzorowanie ich działalności,
i)    współpraca z Radą Programową,
j)    powołanie Biura UTW i ustalenie zakresu jego działalności,
k)    opracowanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,
l)    reprezentowanie UTW na zewnątrz,
 

§ 28

 
1.    Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.
3.    Oświadczenia woli w imieniu UTW składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes Zarządu UTW.
 

§ 29

 
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybierane jest Prezydium, w skład którego wchodzą :
a)    prezes,
b)    2-ch wiceprezesów,
c)    sekretarz,
d)    skarbnik.

§ 30

 
Prezydium Zarządu kieruje działalnością UTW w okresie między posiedzeniami Zarządu.
Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 – raz
w miesiącu. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 

§ 31

 
Organizacja i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 

Rozdział VI
Komisja Rewizyjna

§ 32

 
1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontroli UTW.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3.    Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza,
4.    Postanowienia § 26 ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

§ 33

 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
a)    kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej UTW,
b)    przedstawienie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
c)    kontrola opłacanych składek członkowskich,
d)    składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
i wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 

§ 34

 
Kontrola całokształtu działalności UTW odbywa się, co najmniej 2-razy w roku.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy składu Komisji.
 

Rozdział VII
Sąd Koleżeński

§ 35
 

1.    Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2.    Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3.    Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata do czasu wyboru nowego składu.
4.    Postanowienia § 26 ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustania członkowstwa w Sądzie Koleżeńskim.
 

§ 36

 
1.    Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
2.    Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a)    upomnienie,
b)    zawieszenie w prawach członka UTW na okres do jednego roku,
c)    wykluczenia z UTW.
3.    Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
4.    Od uchwały Zarządu przysługuje w terminie 30 dni od jej otrzymania, odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VIII
Majątek UTW

§ 37

 
1.    Majątek UTW stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2.    Majątek powstaje z :
a)    wpisowego i składek członkowskich,
b)    dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,
c)    dotacji,
d)    zapisów darowizn i spadków oraz ofiarności publicznej.
3.    Majątek UTW nie może być przeznaczony na pożyczki lub poręczenia zobowiązań członków stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy o działalności publicznego i wolontariacie.
4.    Majątek UTW nie może być przekazany na rzecz jego członków, członków jego organów, pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5.    Niedopuszczalne jest dokonanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
6.    Majątek UTW nie może być wykorzystany na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
7.    Do reprezentowania UTW oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym prezes Zarządu Stowarzyszenia.
 

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 38

 
W przypadku rozwiązania się Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.
 

§ 39

 
Statut wchodzi w życie w momencie zarejestrowania UTW w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Statut UTW Oborniki - do pobrania

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo