Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków UTW w Obornikach, które odbędzie się

03 września 2020 roku /czwartek/ o godz. 16:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach ul.Kopernika 10.

Przypominamy, że udział w zebraniu jest wypełnieniem postanowień &17 Statutu UTW, który zobowiązuje wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań i celów UTW.

Program zebrania

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia zebrania /lista obecności/

4. Wybór protokolanta zebrania

5. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Zebrania UTW

6. Sprawozdanie merytoryczne UTW za okres kadencji

7. Sprawozdanie finansowe UTW za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na cele statutowe.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i podjęcie uchwały

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu UTW

10. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej UTW

11. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu

12. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej

13. Wybór Komisji Skrutacyjnej

14. Wybór nowych władz

15. Omówienie założeń budżetu na rok 2020/2021

16. Omówienie programu działania na rok 2020/2021

17. Dyskusja nad sprawozdaniami

18. Podjęcie uchwał:

      1. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego 2017-2020

      2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2019

      3. zatwierdzenie budżetu na rok 2020

      4. zatwierdzenie programu działania na rok 2020/2021

19. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2020/2021

20. Ogłoszenie wyników wyborów

21. Ukonstytuowanie się nowych władz

22. Wolne wnioski i głosy

23. Zamknięcie zebrania

 

 

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo